SPRING for SUCCESS 4.0

หนังสือ SPRING for SUCCESS 4.0 มุ่งสู่ความสำเร็จบนเส้นทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 4.0
ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
(พื้นที่ดำเนินการคลอบคลุมจำนวน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ,ชลบุรี และระยอง)


จัดทำขึ้นเพื่อรายงานความสำเร็จของโครงการกิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออกเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกปีงบ 2562


โดยภายในหนังสือ ได้นำเสนอกรณีตัวอย่างของผู้ประกอบการจำนวน 14 รายที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถพัฒนายกระดับธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ซึ่งบริษัททรัพย์เพิ่มพูนเพนท์ติ้ง จำกัด ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว


 

Content

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน เพนท์ติ้ง จํากัด ก่อตั้งในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดําเนินกิจการพ่นสี เคลือบเงา ชิ้นส่วน ยานยนต์ ชิ้นส่วนโลหะ และพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมไปถึงชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านี้ล้วนมี ความสําคัญในการประกอบสินค้า ดังนั้นการดูแลด้านคุณภาพและ ขั้นตอนการผลิตจึงถือเป็นเรื่องสําคัญ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ บุคลากรให้มีความเข้าใจเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมมากขึ้น ก็จะ ส่งผลให้การดําเนินกิจการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทางบริษัท จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก เตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2562 ตรวจสอบปัญหา เพื่อแก้ไขพัฒนาให้ตรงจุด

เนื่องจากบริษัทกําลังดําเนินการนําระบบ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 มาประยุกต์ใช้ แต่ยังไม่มีการประยุกต์ครบถ้วน และยังไม่มีการขอการรับรอง ทางบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถทําให้การจัดการด้านคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของ ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 ให้กับ พนักงานรวมถึงลดของเสียในกระบวนการผลิตและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการค้าในระดับสากล

ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินและ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัท ซึ่งปัญหาที่พบ คือ ปัญหาด้านการบริหารจัดการกระบวนการพบของเสียเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ และพบปัญหาด้านคุณภาพสินค้า เนื่องจากสินค้ามีจุดบกพร่องไม่เป็นไปตามที่ลูกค้ากําหนด ทางผู้เชี่ยวชาญจึงให้ข้อเสนอแนะโดยการอบรมให้ความรู้บุคลากรในเรื่อง ดังต่อไปนี้

ให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทําระบบการจัดการมาตรฐานอุตสาหกรรม ยานยนต์ IATF 16949:2016 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

1.การอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําระบบการจัดการมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 เช่น หัวข้อ APQP & PPAP & FMEA, หัวข้อ SPC & MSA และหัวข้อการวิเคราะห์ ความเสียง Risk Assessment เป็นต้น

2.การให้คําแนะนําในการจัดเอกสาร และการประยุกต์ใช้เอกสาร

3.การอบรมการตรวจติดตามภายในองค์กร เช่น การเป็นผู้ตรวจประเมิน ภายใน, การตรวจติดตาม ณ จุดปฏิบัติงาน

4.การตรวจประเมินเบื้องต้น
4.1 ติดตามผลการตรวจติดตามภายใน
4.2 แนะนําแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่สอดคล้อง
4.3 ตรวจความพร้อมของทุกแผนกก่อนขอการรับรอง

5.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารงานในแบบ KAIZEN
5.1 ควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพทั้งระบบ
5.2 ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี Just-in-Time (JIT) Production System
5.3 การบํารุงรักษาทวีผล TPM (Total Productive Maintenance)
5.4 ระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System)
5.5 กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activities)

นอกจากนี้ทางผู้เชี่ยวชาญยังได้เข้ามาช่วยเหลือในการประเมินความเสี่ยง และดูแลเอกสารดําเนินเรื่องการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้บริษัทพร้อมสู่การแข่งขันที่สูงขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
1.มีความพร้อมต่อการขอรับรองมาตรฐาน และผ่านการประเมินเบื้องต้น Pre-Audit จํานวน 1 ครั้ง

2.ของเสียลดลงจาก 6.17% เหลือ 4.47% ลดลง 1.70% หลังจากดําเนินกิจกรรม คิดเป็นมูลค่าของเสียที่ลดลงเฉลี่ยประมาณ 40,560 บาท

ปัจจุบันบริษัททรัพย์เพิ่มพูนเพนท์ติ้ง จำกัด ได้รับการรับรอง ISO

 

ISO IATF 16949

ISO 9001 : 2015