เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 โรคติดต่ออันตราย) ทางบริษัทฯได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานที่ทำงาน และ สถานที่ที่บุคคลกรของบริษัทฯได้เดินทางไปติดต่อ โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้ .-

แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน

19 วิธี รับมือ COVID-19
1. ล้างมือให้สะอาด และ ถูกต้อง 7 ขั้นตอน
2. กินร้อน (เครื่องดื่มร้อน,อาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อน)
3. ช้อนกลาง หรือ ช้อนกลางส่วนตัว ,จาน ชาม,แก้วน้ำ ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น
4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฎิบัติงาน และซักทำความสะอาดทุกวัน
5. ไม่นำมือมาสัมผัสที่หน้ากากอานามัยด้านนอก ตา จมูก ปากหรือใบหน้าโดยไม่จำเป็น
6. ไอหรือจามใส่ในข้อพับข้อศอกหรือใส่กระดาษทิชชู่
7. ในขณะทำงานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไข้ ไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูก เหนื่อยหอบ แนะนำให้รีบมาพบพยาบาลประจำบริษัทฯทันที และพิจารณาขั้นตอนต่อไป
8.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ จาม หรืออาการคล้ายไข้หวัด ถ้าพบเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการให้รีบแจ้งหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ ทันที
9.ดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ (ดื่มน้ำเยอะๆ,พักผ่อนให้เพียงพอ,ออกกำลังกาย,ทานอาหารครบ 5 หมู่)
10.หลีกเลี่ยงไปสถานที่มีคนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สวนสาธารณะ ฯลฯ
11ไม่เดินทางไปต่างประเทศ
12.เลี่ยงการไปร.พ.(ถ้ามีความจำเป็นต้องไปร.พ. ต้องป้องกันตัวให้ดี, หากต้องหาหมอประจำโทรติดต่อให้จ่ายยาทางไปรษณีย์หรือติดต่อแพทย์ให้สั่งยาแล้วไปซื้อด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปพบแพทย์หากทำได้)
13.ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดการป่วย ลดจำนวนผู้ป่วยในร.พ. ลดภาระแพทย์และพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
14. จ่ายบิลต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ (ค่าน้ำ,ค่าไฟ,ค่าโทรศัพท์,ค่าบัตรเครดิต,ค่าผ่อนรถ ฯลฯ)
15. ติดต่อเพื่อนหรือญาติที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน ทางโทรศัพท์หรือวิดีโอแทนการพบเจอในระยะที่มีโรคระบาดนี้
16. สร้างความเข้าใจต่างๆให้แก่พนักงานทุกคน คนในครอบครัว และคนรอบข้างให้มีวินัยในตนเอง “หากว่าเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งของสังคมไม่มีวินัยเพียงพอ โรคระบาดก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนต้องเห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ”
17. ความสามัคคีของทุกคนจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน องค์กร ลูกค้า สังคม และประเทศชาติ
18. งดไม่เดินทางไปไหนนอกจากบ้านและสถานที่ทำงาน หากมีความจำเป็นแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสCOVID-19 ทราบว่าท่านเดินทางไปที่ไหนบ้าง
19. รณรงค์ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นจากร้านค้าในบริษัทฯ หรือทางออนไลน์แทนการออกไปตลาดหรือห้างสรรพสินค้า
“เราต้องมีวินัยต่อตนเอง เพื่อองค์กร เพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ”

บทลงโทษ
พนักงานที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย จะได้รับใบเตือนเพราะการมีวินัยในตนเองสำคัญที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้ เนื่องจากโรคระบาดได้ขยายไปในวงกว้าง ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมท่านควรมีวินัยเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่

มาตรการรับมือกับที่บริษัทฯทำขึ้น เพื่อป้องกันการนำพาเชื้อCovid-19 เข้ามาในบริษัทฯ หรือแพร่กระจายเชื้อภายในบริษัทฯ มีดังนี้.-

1. ตรวจคัดกรอง พนักงานทุกคน และผู้ที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ทำงานทุกท่าน หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้ามาในสถานที่ทำงาน
2. บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้ากากอานามัยหรือไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในสถานที่ทำงาน
3. แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้พนักงานทุกสัปดาห์
4. จัดเตรียมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ
5. จัดเตรียมสบู่ เจลแอลกอฮอร์ทำความสะอาดมือในจุดที่จำเป็นทุกจุด
6. ทำความสะอาด กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่งชักโครก ฝาปิดชักโครก ที่กดชักโครก ก๊อกน้ำล้างมือสวิทไฟ ทุก 2 ชม
7. รณรงค์ให้พนักงานและครอบครัวฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด 4 สายพันธุ์ โดยไม่ต้องเดินทางไปฉีดนอกเวลางาน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลประวัติผู้ที่รับวัคซีนไว้ เพื่อกำหนดวันฉีดที่เหมาะสมแม่นยำในอนาคต
8. จัดหาร้านค้าที่ปลอดภัยมาจำหน่ายสินค้าให้กับพนักงานภายในบริษัทเป็นการชั่วคราว ในราคาที่เหมาะสม
9. ควบคุมร้านอาหารภายในบริษัทฯ ให้ประกอบอาหารให้ถูกต้องตามหลักอนามัยอย่างเคร่งครัด
10. ลดขั้นตอน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่ต้องพบปะผู้คนลงเป็นการชั่วคราว
ทางบริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเข้าใจสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทางบริษัทฯจึงขอใช้มาตรการที่เข้มงวดอย่างมาก เพื่อป้องกันบุคคลากรของเรา
สุดท้ายนี้ขอรณรงค์ให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และร่วมมือกันสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง โดยเริ่มจากพนักงานของเรา ครอบครัวของพวกเขา นำไปสู่สังคมที่แข็งแรง ขอให้ทุกคนมีวินัยในตนเอง และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้น

“โรคระบาดจะทำอะไรพวกเราไม่ได้นาน และเราจะผ่านมันไปได้ด้วยความสามัคคีของพวกเรา”…

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

น.ส.พลอยชมพู  ภาวสุทธิ์ชัยกิจ

รองประธานกรรมการ

19/3/2563