ประกาศจากผู้บริหาร ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 โรคติดต่ออันตราย) ทางบริษัทฯได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานที่ทำงาน และ สถานที่ที่บุคคลกรของบริษัทฯได้เดินทางไปติดต่อ โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้.-

Read More...

Sappermpoon Painting #Anti COVID19

SPRING for SUCCESS 4.0

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนเพนท์ติ้ง จำกัด กับการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออกเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปี งบประมาณ 2562

Read more...

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนเพนท์ติ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจงานพ่นสีฝุ่น (Powder coating) ลงบนชิ้นงานที่เป็นโลหะเหล็ก และ อลูมิเนียม เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ
“ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสังคม องค์กร ลูกค้า พนักงาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำในการพ่นสีชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีมาตรฐานเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ”
นโยบายคุณภาพ
"เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการที่ดี และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"
นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น
"กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุตจริตและคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด"
นโยบายความเท่าเทียมกัน และ จริยธรรม
“เรามุ่นมั่นที่จะส่งเสริม และ ปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่กระทำ หรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างหรือเกษียณอายุการทำงานและอื่นๆ อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส และตระหนักดีว่า การกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน”

PORTFOLIO