Sappermpoon Painting Co.,Ltd.


ดำเนินธุรกิจงานพ่นสีฝุ่น (Powder coating) ลงบนชิ้นงานที่เป็นโลหะเหล็ก และ
อลูมิเนียม เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO IATF16946:2016 และ ISO 9001:2015

Certified automotive quality management system

ISO Garantee

ประกาศจากผู้บริหาร ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 โรคติดต่ออันตราย) ทางบริษัทฯได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานที่ทำงาน และ สถานที่ที่บุคคลกรของบริษัทฯได้เดินทางไปติดต่อ โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้.-

Read More...

Sappermpoon Painting #Anti COVID19

SPRING for SUCCESS 4.0

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนเพนท์ติ้ง จำกัด กับการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออกเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปี งบประมาณ 2562

Read more...

พันธกิจ
“ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสังคม องค์กร ลูกค้า พนักงาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำในการพ่นสีชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีมาตรฐานเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ”
นโยบายคุณภาพ
"เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการที่ดี และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"
นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น
"กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุตจริตและคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด"
นโยบายความเท่าเทียมกัน และ จริยธรรม
“เรามุ่นมั่นที่จะส่งเสริม และ ปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่กระทำ หรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างหรือเกษียณอายุการทำงานและอื่นๆ อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส และตระหนักดีว่า การกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน”

PORTFOLIO