ท่านสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนเพนท์ติ้ง จำกัด กระทำการ หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต ในองค์กร หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระทำการทุจริต โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่าน เป็นความลับอย่างที่สุด และดำเนินการอย่างรัดกุม ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบ จะไม่รับพิจารณาการร้องเรียน/กล่าวหาที่ไม่ระบุพยานหลักฐานชัดแจ้งพอที่ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ โดยช่องทางนี้ จะไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้า หรือการให้บริการ

แจ้งเบาะแสทุจริต

กรุณาระบุ 1. ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 2. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหา